Có 1 kết quả:

thi sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi về thơ. Người làm thơ. Thơ Tản Đà: » Nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai «.