Có 1 kết quả:

thi đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ống tre thời xưa dùng để đựng những bài thơ làm được. Đoạn trường tân thanh : » Trên yên bút giá thi đồng «.

Một số bài thơ có sử dụng