Có 1 kết quả:

thi hào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cực tài giỏi về thơ.

Một số bài thơ có sử dụng