Có 1 kết quả:

sá dị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kì quái, làm cho kinh dị. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết 京本通俗小說: “Kinh Công phần hương tống Phật, hốt nhiên hôn đảo ư bái chiên chi thượng, tả hữu hô hoán bất tỉnh. Đáo ngũ canh, như mộng sơ giác, khẩu trung đạo: Sá dị! Sá dị!” 荊公焚香送佛, 忽然昏倒於拜氈之上, 左右呼喚不醒. 到五更, 如夢初覺, 口中道: 詫異! 詫異! (Ảo tướng công 拗相公).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngạc nhiên, lấy làm lạ.