Có 1 kết quả:

quỷ quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất lạ lùng.