Có 1 kết quả:

quỷ kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự bàn tính sắp đặt rất khôn ngoan dối, không ai biết được.

Một số bài thơ có sử dụng