Có 1 kết quả:

quỷ đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối gian trá lừa gạt — Còn chỉ phép dùng binh, vì dùng binh thì không ngại gian dối.