Có 1 kết quả:

quỷ tuỳ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhắm mắt mà theo, không suy nghĩ.