Có 1 kết quả:

thoại thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trò chuyện ( Bạch thoại ).

Một số bài thơ có sử dụng