Có 1 kết quả:

cai quản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trông nom bao quát mọi việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông nom bao quát mọi việc.