Có 1 kết quả:

tường trình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ cho người trên biết.