Có 1 kết quả:

tường thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể rõ lại sự việc.