Có 1 kết quả:

khôi hài

1/1

khôi hài

phồn thể

Từ điển phổ thông

khôi hài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói đùa, nói giỡn chọc cười — Lời nói buồn cười — Ngày nay hiểu là tức cười, buồn cười.

Một số bài thơ có sử dụng