Có 1 kết quả:

nhận chứng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chứng thực, chứng nhận.