Có 1 kết quả:

nhận diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biết rõ mặt một người, không lầm với người khác.