Có 1 kết quả:

ai đãi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ buồn chán lười biếng.