Có 1 kết quả:

đản tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ giánh sinh ( của Chúa Hài đồng ).