Có 1 kết quả:

đản ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói láo, nói dối.