Có 1 kết quả:

ngữ cú

1/1

ngữ cú

phồn thể

Từ điển phổ thông

câu nói, câu viết