Có 1 kết quả:

ngữ bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyết điểm trong câu văn, lời nói.