Có 1 kết quả:

vu hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói dối để khiến người khác bị mê đi mà tin theo.