Có 1 kết quả:

vu ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói bịa đặt.