Có 1 kết quả:

cáo phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua ban tước vị cho bề tôi.

Một số bài thơ có sử dụng