Có 1 kết quả:

cáo thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cáo phong 誥封, Cáo tặng 誥贈.