Có 1 kết quả:

tụng niệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đọc sách Phật và đọc tên chư Phật.

Một số bài thơ có sử dụng