Có 1 kết quả:

thuyết hảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thỏa thuận. ◎Như: “giá sự, ngã môn dĩ kinh thuyết hảo liễu” 這事, 我們已經說好了.