Có 1 kết quả:

thuyết khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dùng lời lẽ để vận động việc gì.

Một số bài thơ có sử dụng