Có 1 kết quả:

thuyết lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ cái lẽ của sự vật. Thơ Tản Đà: » Hai quyển Khối tình văn thuyết lí «.