Có 1 kết quả:

thuyết thoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói năng trò chuyện ( Bạch thoại ).

Một số bài thơ có sử dụng