Có 1 kết quả:

khoá hư lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách nghiên cứu về đạo Phật, tác giả là vua Trần Thái Tông.