Có 1 kết quả:

quật quỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

lạ lùng, dị thường.