Có 1 kết quả:

võng ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đặt điều. Lời nói vu.