Có 1 kết quả:

phỉ ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói xấu. Lời dèm pha.