Có 1 kết quả:

phỉ báng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể xấu, chê bai người khác.

Một số bài thơ có sử dụng