Có 1 kết quả:

điều đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ngưng sự tranh chấp và khiến đôi bên hoà hợp.