Có 1 kết quả:

điều chỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa đổi lại cho đúng.