Có 1 kết quả:

điều tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạn chế bớt cho được điều hoà, không dưới mà cũng không vượt quá mức thường.