Có 1 kết quả:

điều canh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nêm món canh cho vừa ăn. Còn chỉ tài trị nước.

Một số bài thơ có sử dụng