Có 1 kết quả:

siểm mị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nịnh hót người khác.