Có 1 kết quả:

siểm tiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cười nịnh người khác.