Có 1 kết quả:

siểm trá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giả dối để nịnh hót người khác.