Có 1 kết quả:

siểm kiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói tắt của thành ngữ Siểm thượng kiêu hạ, nghĩa là nịnh hót với người trên và lên mặt với kẻ dưới, chỉ tư cách xấu xa của kẻ tiểu nhân.