Có 1 kết quả:

đàm hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói chuyện để đem lại sự êm đẹp. Ta nói là Hoà đàm.