Có 1 kết quả:

đàm thoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói chuyện.

Một số bài thơ có sử dụng