Có 1 kết quả:

thỉnh cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu xin. Xin xỏ.