Có 1 kết quả:

thỉnh nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin được thoả lòng mong muốn.