Có 1 kết quả:

tránh nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thấp bé.