Có 1 kết quả:

luận định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc để quyết chắc về điều gì.