Có 1 kết quả:

luận ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói năng bàn bạc.