Có 1 kết quả:

luận ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách trong Tứ thư, chép lời nói việc làm của Khổng tử.

Một số bài thơ có sử dụng